Ślub w plenerze – Organizacja

Dodane przez administrator
12
marzec

Każda Para, zastanawia się jak zorganizować swój ślub i wesele, aby zapadło w pamięci wszystkim gościom. Coraz więcej Pan także zastanawia się nad ślubem w plenerze, „wyrwanie się z murów kościoła i sal weselnych, lecz czy to jest realne? Jak zorganizować tak oryginalne widowisko?

Ślub kościelny i konkordatowy w plenerze

Na samym początku spotkamy się z małym problemem takiej organizacji iż prawo kanoniczne zabrania ślubu poza kościołem oraz miejscach niewyświęconych.
„Kan. 1115 Małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów (narzeczonych) posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt ….. Za zezwoleniem własnego ordynariusza (biskupa)albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej (czyt. w innej parafii).
Kan. 1118 Małżeństwo pomiędzy katolikami lub między strona katolicką i niekatolicką ochrzczoną, winno być zawierane w kościele parafialnym; w innym kościele lub kaplicy może być zawierane za zezwoleniem ordynariusza miejsca (biskupa) lub proboszcza.
Miejscowy ordynariusz (biskup) może zezwolić na zawarcie małżeństwa w innym odpowiednim miejscu. Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką i stroną nieochrzczoną może być zawarte w kościele lub innym odpowiednim miejscu.”
W zasadzie jest zapis o „wyjątkowych okolicznościach”, dzięki któremu jest szansa odstąpienia od reguły, ale i tak władze kościoła niechętnie zgadzają się na takie odstępstwo. Podanie o wyjątek należy wysłać do Biskupa i podać konkretny powód, dla którego chcemy skorzystać z odstępstwa, i na pewno powody typu że chcemy wziąć ślub nad jeziorem bo ładnie pachną kwiaty i jest super widok od razu zostanie odrzucona. Jeśli natomiast dosyć uczciwie i konkretnie uzasadnimy swoją prośbę jest szansa na rozpatrzenie prośby ale bez gwarancji, ale czas oczekiwania jest bardzo bolesny, iż może on potrwać nawet rok. Mniej zachodu będzie jak znajdziemy małą kaplicę w parku, czy w ustronnym miejscu, gdyś mała kaplica podlega rygorom kościoła.
Ślub cywilny w plenerze – zmiany od 2015 roku!
W przypadku organizacji ślubu cywilnego w plenerze również czeka nas więcej przygotowań, ale uzyskanie zgody na taką ceremonię jest nieporównywalnie łatwiejsze. Kwestię ślubów cywilnych w plenerze reguluje „Prawo o aktach stanu cywilnego”.
Wraz z początkiem 2015 roku weszły w życie zmiany w prawie regulującym kwestie związane z zawieraniem w plenerze ślubu cywilnego. Owszem – taka możliwość w teorii istniała też wcześniej, o czym mówiła ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 1986 nr 36 poz. 180), a mówiąc dokładniej art. 58 ust. 3:
„Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik urzędu stanu cywilnego może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego”. Jednakże interpretacje tego, czym owe „uzasadnione przyczyny” miały by być, była dość niejasna, a urzędnicy najczęściej interpretowali ją bardzo wąsko, sprowadzając głównie do sytuacji, kiedy jedno lub dwoje z narzeczonych nie mogło stawić się osobiście w Urzędzię Stanu Cywilnego. Na przykład z powodu pobytu w szpitalu czy w ośrodku karnym. Choć oczywiście zdarzały się nieco luźniejsze interpretacje tego punktu i urzędnicy, wykazując się dobrą wolą, udzielali ślubu cywilnego w plenerze nie tylko w dramatycznych sytuacjach życiowych, to jednak nie były to zbyt częste sytuacje.
Teraz zawieranie ślubów cywilnych w plenerze, dzięki nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1986 r. ma być dużo prostsze. Dzieje się tak dlatego, że myślą o przyszłych nowożeńcach oraz naprzeciw ich potrzebom, wyszło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uznając, że w skostniałej i dość archaicznej ustawie potrzebne są dość daleko idące zmiany. Rozszerza się więc zakres możliwości wzięcia ślubu w cywilnego w plenerze. Oznacza to, że jedyne obostrzenia dotyczące ślubu „pod chmurką” mówią, że obecnie, zgodnie z literą prawa, jeśli odbywa się on poza murami Urzędu Stanu Cywilnego, powinien zostać zawarty w miejscu, które nie zakłóca powagi i dostojności ceremonii oraz gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników:
„5. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
6. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.”
Jak zatem widać, osoby, które marzą o ślubie cywilnym udzielanym w niezwykły, a nawet ekstremalny sposób: skacząc ze spadochronem, w balonie, w trakcie nurkowania, muszą na spełnienie owego marzenia poczekać dobrych kilka, jeśli nawet nie kilkanaście lat.
Ślub cywilny w plenerze – koszty, cena, opłaty
Kwestię opłat związanych ze ślubem cywilnym w plenerze reguluje punkt 11. Art. 85. Ustawy z dn. 28 listopada 2014 roku, Prawa o aktach stanu cywilnego:
„Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu, uwzględniając zryczałtowane koszty udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego oraz mając na uwadze, że opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.7)).”
Cóż to oznacza w praktyce? Ustawa zastrzega, że opłata za ślub cywilny w plenerze nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia, które w chwili obecnej wynosi 3893 zł brutto, czyli cena ślubu cywilnego nie może być wyższa niż 1946,50 zł. Uzgadniane jest również rozporządzenie, na mocy którego od narzeczonych ma być pobierana stała i niezmienna kwota za ślub cywilny w plenerze, w wysokości tysiąca złotych i ma ona stanowić dochód gminy. Wspomniany tysiąc złotych został wyliczony na podstawie szacunkowej oceny, że ślub cywilny w plenerze będzie zawierany średnio raz w tygodniu oraz na podstawie kalkulacji środków potrzebnych na zakup:

– insygniów z wizerunkiem orła ustalonym dla godła RP oraz patery na obrączki wraz z usługami ich konserwacji,
– kompletnego stroju dla kierownika urzędu stanu cywilnego wraz z akcesoriami odzieżowymi, usługami fryzjerskimi i konserwacją odzieży,
– ewentualne wynagrodzenie dla zastępcy kierownika USC (dla zapewnienia ciągłości pracy urzędu),
– koszty dojazdu na miejsce uroczystości.

Podsumują chyba jednak szkoda trochę czasu na załatwianie tego, chyba że do ślubu mamy ponad rok, wtedy warto poczekać.

Post a Comment