Sesja narzeczeńska, na czym polega?

Dodane przez administrator
15
kwiecień

W fo­to­gra­fii ślub­nej, wbrew po­zo­rom, dzie­je się bar­dzo du­żo. Na prze­strze­ni lat nie tyl­ko zmienia­ją się po­my­sły zwią­za­ne z uję­cia­mi i po­ka­za­niem mło­dych w spo­sób jak naj­bar­dziej no­wa­tor­ski tak aby wszyscy oglądając zdjęcia czy film, popadali w zachwyt. Jak i aby młodzi mieli coraz więcej możliwości wyboru swojej pamiątki, jak i jej wzbogaceniu.

W ostat­nich la­tach fo­to­gra­fia ślub­na od­cho­dzi­ła od kon­wen­cjo­nal­nych se­sji stu­dyj­nych. Coraz modniejsze są sesje plenerowe, na świeżym powietrzu w nastrojowych i pięknych miejscach. Obec­nie co­raz więk­szą po­pu­lar­ność zdo­by­wa­ją se­sje na­rze­czeń­skie.

Ko­rzy­ści
Za­fun­do­wa­nie so­bie se­sji przed­ślub­nej to bar­dzo cie­ka­wy po­mysł. Nie dość, że po­zwo­li się wam odstre­so­wać i spę­dzić mi­ło czas, to do­dat­ko­wo bę­dzie­cie mie­li oka­zję do po­zna­nia się le­piej z fotografem, któ­ry uwiecz­ni tak­że naj­waż­niej­szy dzień w wa­szym ży­ciu a do tego uzyskacie wiele fajnych ujęć do albumu. Sesja narzeczeństwa a dokładnie jej sukces zależy głównie od fotografa i kamerzysty (o ile dana firma oferuje także film), ale także i od was. Z doświadczenia jak i z obserwacji zaprzyjaźnionej firmy GFStudio.com.pl która zaprosiła nas na taką sesje, uważamy iż jest to bardzo fajny sposób. W danym przypadku widzieliśmy film narzeczeński w którym „na wesoło” pokazane były zaręczony oraz sprytne „wejście” w całość filmu z ślubu i wesela. Luźna atmosfera bardzo spodobała się narzeczonym, a także spowodowała przyzwyczajenie się do obiektywu i oka kamery.

Sper­so­na­li­zo­wa­ny ślub
In­ną ko­rzy­ścią bę­dzie moż­li­wość wy­ko­rzy­sta­nia zdjęć do or­ga­ni­za­cji wa­sze­go ślu­bu i we­se­la. Fo­to­grafie z se­sji na­rze­czeń­skiej bę­dą sta­no­wić po­sta­wę do stwo­rze­nia za­pro­szeń lub też pa­pe­te­rii ślubnej, księ­gi go­ści. Lub wydrukowanie zdjęć i umieszczenie ich w ramkach na Sali, by goście mogli pooglądać trochę waszych zdjęć.
Miejsce, czas, akcja

W większości przypadków, fotograf wie co robi, i ma już swoje miejsca i pomysły, ale pamiętajmy proponujmy także swoje rozwiązania, profesjonalny fotograf zawsze pójdzie na kompromis i wspólnie znajdziecie rozsądne rozwiązanie.
Najlepszą sceną, jak i tematyką jesteście Wy, jeśli uprawiacie sporty, hobby zawsze może to być pomysł na sesję, film, prezentację. Wywiad z narzeczonymi, robi naprawdę ciekawy film.

Koszt?
Przeważnie takie sesje są w cenie całej usługi, lub można sobie dokupić oddzielnie. Wszystko zależy od pomysłu, i ilości materiału, myślę że koszt maksymalny 500 zł jest adekwatny, ale to wszystko zależy od czasu pracy fotografa, czy też złożoności sesji.

Zachęcamy, zapytajcie waszego fotografa o taką sesje przed ślubem, a my polecamy firmę GFStudio.com.pl Która świadczy takie usługi.

Post a Comment